تا اینجا خواندم...

ویکتور هوگو:
خوشبخت، کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند.


نام دیگر من همان : "علی اصغر بنده خدا"ست.

تا اینجا خواندم...
پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

سلام

خیلی اتفاقی گذرم افتاد به یکی از روزنامه فروشی های قدیمی شهروخیلی اتفاقی ترنگاهم افتاد به کتابی خاک گرفته.آنقدر قدیمی که خود روزنامه فروش هم نمی دانست این طور کتابی دارد.

از رفتارش پیدا بود غافلگیر شده چون حتی وقت نداشت دستی در قیمت پشت کتاب بیاورد.

 وقتی خاک های کتاب گرفته شده، چیزی نبود جز کتاب 137 صفحه ای محمد رضا زائری با کاغذ های کاهی و رنگ پریده اطراف صفحاتش.

کتاب مجموعه مقالاتی است که در فاصله سال های 82-1381درستونی از روزنامه جام جم به چاپ رسیده.در میان صفحات کتاب می توان مقالاتی بی پروا و شجاعانه را پیدا کرد که حتی برای این روزها هم کاربرد دارد.

حرف های بدون رو دربایستی ونظرات یک آخوند و روحانی درباره وضع سیاسی و اجتماعی کشور خواندن کتاب را جذاب تر کرده است.

شما هم اگر این کتاب را جایی پیدا کردید حتما صفحاتش را ورق بزنید.مطمئن باشید از میان 47 مقاله کوتاهش چیزی توجه و نگاهتان را به خودش جلب می کند. مقالاتی مثل:

*چگونه تهاجم فرهنگی به طور کامل نابود می شود؟

*قحط الرجال نیست،جهل الرجال است!

*بحران آب،اسباب شرمندگی!

*آقا زاده ای که دستگیر شد(نشد؟)

*چه چیز هایی را به بچه هایمان یاد نمی دهیم؟

و....

مقاله ای از کتاب،صفحه 121:

*در دستگاه « شاه » هم بعضی ها سالم بودند...